REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ „ŁUBIANA DISCO PARTY”

REGULAMIN IMPREZY PLENEROWEJ
„ŁUBIANA DISCO PARTY”

Termin : 14 lipca 2018
godzina : 18:00
Miejsce : ALTANY nad Jeziorem Granicznym w Łubianie k. Kościerzyny (woj. Pomorskie)
Organizatorzy : Sołectwo Łubiana

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej regulaminem)został wydany na podstawie art.6 ust.3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych(Dz. U. z 2013r. poz. 611,628,829, z 2014 r. poz. 693).

2.Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

4. Celem Imprezy jest:
a. Promocja Regionu;
b. Prezentacja lokalnego dorobku kulturowego;
c. Integracja lokalnego środowiska , wytwórców, Dj oraz prezenterów radiowych z całej Polski, usługodawców;

5. Organizator informuje, że Impreza ma charakter kulturalny a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców woj. Pomorskiego, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.

2. Osoby małoletnie uczestniczące w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Uczestnicy imprezy jak oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora , mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

4. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

6. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje sie na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznaczony.

7. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy postępować z poniższą instrukcją:

a) Kto zauważy pożar lub inne miejscowe zagrożenie podczas Imprezy zobowiązany jest :
powiadomić Organizatora lub służby porządkowe Organizatora Imprezy.
powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

b) Organizator Imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczej lub ewakuacji.

c) Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmują Organizatorzy
d) Każdy przystępujący do ratowniczo-gaśniczej powinien pamiętać, że:
W pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzkiego,
Należy wyłączyć dopływ prądu elektrycznego w obrębie terenu objętego pożarem i odciąć dopływ gazu,
Nie wolno gasić woda z hydrantów urządzeń elektrycznych będących pod napięciem .Do tego celu służy gaśnice proszkowe.
W miarę możliwości usunąć z zasięgu ognia wszystkie materiały palne.

8. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

9. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności :
Warunki atmosferyczne
Awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną , ciepło, światło
Działanie Wojenne lub działanie Władź Państwowych lub Samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

12.Niniejszy Regulamin jest dostępny:
Na stronie internetowej Organizatora. (www.lubianadiscoparty.pl)
Na Terenie Imprezy w 3 egzemplarzach

13.Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepis Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

15.Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

16. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od godziny 18:00 w dniu 14.07.2018 r. do godziny 3:00 w dniu 15.07.2018.